Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Pełny raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie został umieszczony w osobnej zakładce oznaczonej symbolem niełnosprawności.


INFORMACJA DOTYCZACA BILANSU ZA 2022 ROK

W związku z obowiązkiem opublikowania sprawozdania finansowego za 2021  rok na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)., podajemy do wiadomości  link do sprawozdania Jednostki:

 

Sprawozdanie finansowe 2022 rok 


BIP

Nazwa:

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

ul. Piastów 10

kod pocztowy: 76 - 032

miejscowość: Mielno

 

Dane teleadresowe:

telefon (całodobowo): 0 94 31 66 450

faks (całodobowo): 0 94 31 66 451

telefon sekretariat  (od pn.  do pt. w godz. 7.00 - 15.00): 0 94 31 66 490

faks: (od pn.  do pt. w godz. 7.00 - 15.00): 0 94 31 66 499

witryna Internetowa: www.syrena.ta.pl

adres e - mail: sekretariat@syrena-mielno.pl

 

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych.

 

Opis:

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie jest Pozaszkolną Placówką Specjalistyczną działającą na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy i realizującą zadania statutowe jednostki.

 

Redakcja: Tomasz Zawadzki

Ostatnia zmiana: 02.06.2022

 

Menu Przedmiotu:

1. Status prawny

Jednostka Budżetowa m. st. Warszawy

 

2. Organizacja i funkcjonowanie

Dyrektor Ośrodka - Waldemar Andrzejewski

Główny Księgowy - Iwona Krakowska

Kierownik Dz. Administracji i Marketingu - Tomasz Zawadzki

Kierownik Dz. Zamówień Publicznych i Promocji - Sylwia Lipnicka

Kierownik Dz. Technicznego - Andrzej Chom

Kierownik Dz. Żywienia - Małgorzata Kołodziejczyk- Jorge

St. Specjalista d/s recepcji kier. zespołem - Katarzyna Lachowicz

 

3. Przedmiot działania i kompetencje

Działalność statutowa Ośrodka to realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rzecz dzieci i młodzieży szkół i placówek warszawskich, a także organizacja szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli i pracowników jednostek prowadzonych przez m. st. Warszawa, a w szczególności:

- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania

- przywracanie i podnoszenie sprawności fizycznej

- rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku

- promowanie zdrowego stylu życia

- rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki

 

4. Ogłoszenia

Wszelkie ogłoszenia znajdują się w zakładce "PRZETARGI"

 

5. Redakcja

Za redagowanie informacji zawartych na stronie odpowiedzialny jest Tomasz Zawadzki

 

6. Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. A zatem na stronie BIP podmiot jest obowiązany opublikować:

- status prawny lub formę prawną

- przedmiot działalności i kompetencje

- organy i osoby sprawujące funkcje

- tryb działania

 

7. Rejestr zmian

16.03.2021;09.12.2021;01.03.2022

 


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ